Gå till innehåll
Hänglås

Användarvillkor för Booli

Senast ändrad 16 dec 2022, version 3

1. Bakgrund

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för dig som besöker webbsidan Booli.se eller tillhörande app (gemensamt benämnda ”Applikationer”) som tillhandahålls av Booli Search Technologies AB (”Booli”). I det följande finns information om vad du får respektive inte får göra när du besöker våra Applikationer samt om dina rättigheter och skyldigheter när du nyttjar Boolis tjänster (gemensamt ”Tjänsten”).

För att använda Tjänsten måste du vara minst arton (18) år och acceptera dessa Villkor. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget enligt Villkoren.

För vissa av Boolis tjänster gäller särskilda villkor som tillhandahålls i anslutning till dessa tjänster eller en användare separat. Om sådana särskilda villkor gäller och de avviker från vad som framgår i Villkoren, gäller de särskilda villkoren framför dessa Villkor.

Booli förbehåller sig rätten att ensidigt justera och uppdatera Villkoren. Aktuella villkor publiceras på denna sida.

För information om hur dina personuppgifter behandlas när du nyttjar Tjänsten och besöker våra Applikationer hänvisas till vid var tid gällande Integritetspolicy samt Cookies.

2. Utgivningsbevis

Applikationerna tillhandahålls av Booli Search Technologies AB, org. nr. 556733-0567, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm. Applikationerna omfattas av utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv och omfattas därigenom av yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare är Sebastian Wickert.

Mer information om vårt utgivningsbevis återfinns här.

3. Om Tjänsten

3.1 Allmänt

Booli är en bostadssöktjänst med Sveriges största samlade utbud av bostäder till salu, slutpriser och digitala värderingar.

I Boolis Applikationer kan du söka efter information om bostäder till salu som finns tillgängliga på mäklarbyråers hemsidor eller som publiceras på Booli av enskilda mäklarna via deras mäklarsystem. För att skaffa dig en god kunskap om hur bostadsmarknaden ser ut kan du också söka efter slutpriser för redan sålda bostäder. Om du är nyfiken på din bostads värde eller om du funderar på att köpa en ny bostad och därför vill få koll på hur mycket bostäder i ditt område är värda, kan du också använda Boolis statistiska värderingstjänst.

3.2 Användarkonto

För en bättre användarupplevelse har du möjligheten att kostnadsfritt skapa ett användarkonto i Boolis Applikationer. Ett användarkonto hjälper dig att förstå din plats och dina förutsättningar på bostadsmarknaden genom en större tillgång till Boolis tjänsteutbud.

Genom att skapa ett användarkonto har du möjlighet att följa den statistiska värdeutvecklingen på din bostad baserat på referensförsäljningar i ditt område, spara bostadsobjekt du tycker är intressanta, bevaka områden, få anpassade/riktade erbjudanden från våra samarbetspartners och mycket mer. Eftersom Booli är en del av SBAB-koncernen kan du även utmana din befintliga bolåneränta genom att jämföra den med SBABs. Du kommer även få information, marknadsföring och erbjudanden och SBABs produkt- och tjänsteutbud.

Genom att skapa ett användarkonto samtycker du till att ta emot information, erbjudanden och marknadsföring från Booli, SBAB eller andra bolag inom SBAB-koncernen samt Boolis samarbetspartners. Du har möjlighet att avregistrera dig från att motta sådana utskick genom att ta bort ditt användarkonto och i stället nyttja Boolis Applikationer utan inlogg.

3.3 Användning av Tjänsten

Missbruka inte Tjänsten. Du får till exempel inte störa Tjänsten eller försöka komma åt den med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som Booli vid var tid tillhandahåller.

Du får inte lagra olagligt, obscent eller annat stötande material i Tjänsten eller på annat vis nyttja Tjänsten i strid mot det syfte för vilket Tjänsten tillhandahålls.

Du får inte (i) ladda upp eller på annat sätt skicka pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, integritetskränkande, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material till Tjänsten eller material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som i övrigt är olagligt eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter, eller material som utgör särskilda kategorier av personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser, eller personuppgifter som behandlas i strid med lag eller annan författning; (ii) sända till eller lagra virus, trojaner eller annan skadlig kod i Tjänsten, eller (iii) ingripa i eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten eller data däri.

Om du bryter mot någon av ovanstående punkter får Booli, utan förvarning, begränsa din tillgång till eller stänga av dig från Tjänsten. Booli har även rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Booli eller tredje man skada.

I Tjänsten förekommer immateriella rättigheter. Närmare villkor och begränsningar beträffande immateriella rättigheter följer under punkten 4 nedan.

3.4 Ändringar av Tjänsten

Booli arbetar kontinuerligt med att utveckla Tjänsten i syfte att förbättra funktionaliteten för dig. Booli kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra funktioner i Tjänsten. Booli kan även komma att erbjuda dig nya funktioner i Tjänsten som kan vara förenade med särskilda villkor. Om du önskar att aktivera sådan ny funktion kan du vara tvungen att först godkänna sådana särskilda villkor.

4. Immateriella rättigheter

Booli, eller Boolis licensgivare, innehar samtliga immateriella rättigheter, så som exempelvis upphovsrätt, varumärkesrätt, patent, samt andra rättigheter till Tjänsten, inklusive den bakomliggande programkoden. Genom att använda Tjänsten på Boolis Applikationer erhåller du en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att nyttja Tjänsten enligt de begränsningar som följer av dessa Villkor och eventuella särskilda villkor.

På Boolis Applikationer förekommer innehåll, inbegripet men inte begränsat till ikoner, grafik och bilder som är skyddat av immaterialrättslig lagstiftning, däribland lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och varumärkeslagen (2010:1877) som ägs av Booli. Innehåll på Boolis Applikationer har också inhämtats från olika källor på internet, från användare, samarbetspartners, licensgivare och tjänsteleverantörer som äger de immateriella rättigheterna till detta material.

Otillåten kopiering, distribution, presentation eller annan användning av sådant innehåll eller delar därav kan därmed utgöra intrång i Booli's eller tredje parts immateriella rättighet och medföra ersättningsskyldighet. Nyttjande av innehåll på Boolis Applikationer kräver därmed Boolis eller tredje parts på förhand givna samtycke.

Ingenting på Boolis Applikationer ska tolkas som att medge, underförstått eller på annat sätt, licens eller annan rättighet att använda innehåll på Boolis Applikationer utan skriftligt samtycke.

5. Din information

I Tjänsten kan du överföra, lagra och skicka eller ta emot information.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till informationen, antingen genom att du själv har skapat denna, eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda informationen på Boolis Applikationer enligt Villkoren. Du garanterar att informationen inte gör intrång i tredje mans rättigheter, inbegripet men ej uteslutande upphovsrätt eller varumärkesrätt och åtar dig att hålla Booli skadelös för det fall krav gentemot Booli riktas av tredje man med anledning av information du tillgängliggjort på Boolis Applikationer.

Du garanterar även att informationen inte på annat sätt strider mot lag eller god sed, samt att du sett till att de personer som kan identifieras i informationen (exempelvis i en bild eller genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de lämnat nödvändiga samtycken.

Genom att lägga upp information i Tjänsten samtycker du till och ger du Booli en icke-exklusiv, oinskränkt rätt att fritt förfoga över informationen, inklusive eventuella bilder eller texter, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och att vidareupplåta dessa rättigheter till tredje man. Genom att tillgängliggöra information på Boolis Applikationer efterger du alla krav på ersättning från Booli för Boolis användning av informationen.

Booli samlar kontinuerligt in och publicerar data om Sveriges bostäder för att öka transparensen och förbättra bostadsmarknaden. Den information du lämnar ifrån dig om fastigheter kan komma att hanteras under Boolis utgivaransvar. Informationen kommer då att granskas av Booli för att därefter publiceras på Boolis Applikationer under yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

6. Garantier och åtaganden

6.1 Avbrott i Tjänsten

Booli arbetar aktivt för att säkerställa att Tjänsten tillhandahålls kontinuerligt och utan avbrott. Booli kan dock inte garantera Tjänstens tillgänglighet vid varje tillfälle och förbehåller sig därför rätten att helt eller delvis pausa eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten på obestämd tid. Vidare förbehåller sig Booli rätten att modifiera, anpassa eller i övrigt justera Tjänsten utifrån tekniska krav, för att säkerställa regelefterlevnad eller i övrigt när Booli bedömer detta som nödvändigt.

6.2 Information och värderingar

Booli arbetar aktivt för att säkerställa att all information som finns tillgänglig på Boolis Applikationer är korrekt, rättvisande och uppdaterad. Eftersom delar av den information som tillgängliggörs på Boolis Applikationer bland annat härrör från tredje parter och olika källor på internet garanterar Booli däremot inte riktigheten av information som presenteras i Tjänsten eller i övrigt på Boolis Applikationer.

De bostadsvärderingar som tillgängliggörs i Tjänsten är statistiska värdeindikationer och beräknas baserat på tillgänglig information om bostaden, så som dess läge, bo- och biarea, taxeringsvärde, avgift och byggår jämfört med tidigare försäljningar av liknande objekt i närområdet. Flertalet faktorer kan försvåra den statistiska värderingen, exempelvis om bostaden ligger i ett område med få tidigare försäljningar eller om den värderade bostadens skick i allt för stor utsträckning skiljer sig från andra bostäder.

Det statistiska värdet ska betraktas som en värdeindikation och för en mer exakt värdering uppmanas du att kontakta en fastighetsmäklare eller auktoriserad värderare. Banker eller bostadsinstitut kommer att göra en egen självständig värdering i samband med kreditgivning.

6.3 Användargenererat innehåll och länkar

Booli ansvarar inte för riktigheten av användargenererat innehåll på Boolis Applikationer. Dessutom kan det på Boolis Applikationer förekomma länkar till våra samarbetspartners. Booli ansvarar inte för riktigheten av den information som lämnas via tredje parters webbplatser. Allt innehåll, ändringar, överföringar eller liknande som sker via dessa länkade webbplatser utgör helt och hållet samarbetspartnerns ansvar.

7. Övrigt

Du kan närsomhelst avsluta ditt eventuella användarkonto och din användning av Tjänsten genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion eller genom att kontakta Booli. Booli kommer då att radera samtliga inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som Booli enligt lag måste spara och arkivera.

Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten och Boolis Applikationer ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Kontaktuppgifter

Booli Search Technologies AB (org. nr. 556733-0567)
Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm
Telefon: 08-654 94 00
E-post: info@booli.se