Skip to content

Riksbanken håller räntan oförändrad – möjlig sänkning innan sommaren

Booli

Torsdag den 1 februari meddelade Riksbanken att de beslutat att låta styrräntan ligga kvar på 4 procent. I sin novemberprognos bedömde Riksbanken att styrräntan skulle ligga kvar på ungefär den nivån i över två år. Nu säger man i stället att styrräntan kan komma att sänkas redan innan sommaren om inflationen fortsätter att utvecklas i gynnsam riktning. Här kommenterar SBAB:s chefsekonom Robert Boije det senaste beskedet.

Välkommet besked i linje med våra tidigare bedömningar

Den nya bedömningen från Riksbanken ligger helt i linje med den som vi prognosmakare på SBAB har gjort ända sedan i september förra året. Utifrån de analyser som vi har gjort alltsedan dess har vi bedömt att inflationen kommer att klinga av betydligt snabbare än vad många andra prognosmakare, inklusive Riksbanken, har bedömt. Mycket talar nu för att styrräntan kan komma att sänkas inom kort och att det i så fall bidrar till att de rörliga bolåneräntorna också sjunker. Det finns dock vissa risker som med lite otur kan kasta grus i maskineriet – jag återkommer strax till dessa.

Det mesta talar för att inflationen i praktiken redan är nere på Riksbankens mål

Inflationen, det vill säga hur mycket prisnivån i Sverige ökar från en tidpunkt till en annan, mäts på lite olika sätt. Mätt utifrån det mått som Riksbanken formulerat inflationsmålet med och som benämns KPIF, var inflationen mellan december 2022 och december 2023 2,3 procent. Det är den lägsta inflationen sedan juli 2021 och innebär att inflationen nu ligger mycket nära Riksbankens mål på 2 procent. Det är goda nyheter. En viktig anledning till att inflationen har fallit tillbaka är att drivmedels- och elpriserna har fallit tillbaka och att prisuppgångarna på livsmedel har minskat väsentligt.

För att få en bättre bild hur inflationen har förändrats den allra senare tiden bör man titta på hur den så kallade säsongsrensade månadsinflationen utvecklats över tid. En sådan beräkning visar att man kan stega sig tillbaka ända till april förra året utan att inflationen har överstigit 2 procent. Även om inflationen mätt utifrån hela det senaste året ligger lite över 2 procent indikerar denna alternativa beräkning att inflationen i praktiken redan är nere på målet sett till utvecklingen ända sedan april förra året.

Flera inhemska och internationella faktorer stöder bilden av en fortsatt inflation i linje med Riksbankens mål

Svensk ekonomi är nu inne i en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet och ökande antal konkurser. Hushållens och företagens förväntningar om den kommande inflationen ligger väl förankrade kring Riksbankens mål och löneökningarna är dessutom måttliga. Producentpriserna – alltså de priser företagen betalar när de handlar med varandra – har fallit tillbaka brant. Alla dessa inhemska faktorer stöder bilden av ett fortsatt dämpat inflationstryck. Betydligt lägre globala energi-, livsmedels- och fraktpriser samt väl fungerande internationella leveranskedjor, normaliserade utbudsförhållanden och en starkare krona jämfört med förra året är globala faktorer som också talar i samma riktning.

Prognos om totalt fem sänkningar av styrräntan under året

Vår prognos är att Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter vid varje penningpolitiskt möte med start från i maj i år. Om det blir verklighet innebär det att styrräntan ligger på 2,75 procent i slutet på året. Styrräntan väntas därefter fortsätta att sänkas stegvis ned till sin så kallade neutrala nivå (nivån på styrräntan då inflationen ligger på målet) som vi bedömer ligga omkring 2 procent.

Prognosen kan slå fel – viktigt att beakta riskbilden med en orolig omvärld

Riksbanken brukar vara noga med att påpeka att en prognos är just en prognos och inte ett löfte – och det vill jag också göra. Vi lever i en orolig värld. De allra senaste åren har med all tydlighet visat hur snabbt saker och ting kan förändras – inte minst gällande inflationen och räntenivån. Det finns flera risker, bland annat geopolitiska i form av bland annat kriget i Ukraina och Gaza, oroligheter runt Röda havet och konflikten mellan Kina och Taiwan som med lite otur kan kasta grus i maskineriet och få inflationen och räntorna att stiga igen.

Vill du läsa mer om vår senaste boränteprognos och vad som kan vara bra att tänka på vid valet av räntebindningstid, så finns vårt senaste nummer av Boräntenytt från den 18 januari att ladda ner här.

På återhörande – nu håller vi tummarna för en gynnsam inflations- och ränteutveckling framöver!

Robert Boije
Chefsekonom, SBAB